ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | EDUCATIONAL PROGRAM

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

Kids lab: Εσύ πως νιώθεις σήμερα;

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εσύ πως νιώθεις σήμερα;” είναι σχεδιασμένο για παιδιά και όχι μόνο από την πλατφόρμα Pow Wow.

Αποτελεί ένα συλλογικό έργο με αφετηρία το έργο του Σουηδού καλλιτέχνη  Jeppe Hein  |Your Journey. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια διαδραστική τοιχογραφία – κολάζ μεγάλης κλίμακας που θα προκύψει με την ενεργό συμμετοχή του κοινού (παιδιά). Τα παιδιά θα καλεστούν να ζωγραφήσουν ένα πρόσωπο σε σχέση με το πως νιώθουν τη συγκεκριμένη στιγμή, δίνοντας έμφαση στη στιγμή, στο τώρα, στο παρόν. Η τελική τοιχογραφία – κολάζ  θέλει να προβάλλει την  έντονη δημιουργικότητα των παιδιών, την ελεύθερη έκφραση αλλά και την ειλικρίνεια τους.

Εσύ πως νιώθεις σήμερα;

 

INNOVATHENS 1ος Όροφος

Ημέρες και ώρες:

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023: 13:00, 15:00, 16:00

Kids lab: how do you feel today?

 

Pow Wow’s educational program “How do you feel today?” is designed for children and beyond.
It is a collective work based on the work of Swedish artist Jeppe Hein |  Your Journey. The final result will be an interactive large scale mural – collage created with the active participation of the public (children). Children will be asked to draw a person in relation to their feelings at that particular moment, with an emphasis on the moment, the now, the present. The final mural – a collage – is intended to showcase the children’s intense creativity, free expression and sincerity.
How do you feel today?

 

INNOVATHENS 1st Floor

Days and hours:

Saturday 28 & Sunday 29 October 2023: 13:00, 15:00, 16:00

Kids lab

Εγγραφές | Registration