Απόστολος Τσαμερτζής | Apostolos Tsamertzis • Πραγματικό φως | Real Light

Απόστολος Τσαμερτζής

Πραγματικό φως

Ξύλο & λεντοταινία, 75 x 40 x 87 εκ., 2019

Το φως που αναβλύζει μέσα από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δημιουργεί μια τεχνητή φωτεινή σκιά. Η απουσία του έντονου σκότους και η απλότητά της προκαλεί μια απορία και μια συνειδητοποίηση ταυτόχρονα, ότι ο ίσκιος και το φως κρύβονται σε όλες τις πτυχές των αντικειμένων. Ο οπτικός νευρώνας μας αλλοιώνεται από την απουσία μιας κυρίαρχης σκιάς στις απολήξεις της καρέκλας. Σε αυτήν την περίπτωση το φως επιβάλλεται  σε αντιδιαστολή με το πραγματικό σενάριο, μετατρέποντας την καρέκλα σε υποκατάστατο ενός αυτόφωτου συστήματος.

Κείμενο: Ιωάννης Παπανικολάου


Apostolos Tsamertzis

Real Light

Wood & stripes of led lights, 75 x 40 x 87 cm, 2019

The light that overflows through this installation creates an artificial light shade. The absence of intense darkness and the plainness of it causes a question and an awareness at the same time; that shadow and light are hidden in all aspects of objects. Our optic neuron is altered by the absence of a dominant shadow at the endings of the chair. In this case, the light is contrasted with the natural scenario, turning the chair into a substitute for a self-illuminated system.

Text: Ioannis Papanikolaou