Χρήστος Φάβιος | Chris Favios • Αχέροντας | Acheron

 

Πολυεστέρας, νερό, μάρμαρο. Τεταρτημόριο Water Democracy @ Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο Aθηνών |  Polyester, water, marble. Tetartimorio Water Democracy@Byzantine and Christian Museum of Athens