Δήμητρα Κωνσταντινίδη | Dimitra Konstantinidi • Αναθήματα σκιάς | Shadow dedication

Δήμητρα Κωνσταντινίδη

Αναθήματα σκιάς

Πλεξιγκλάς, φωτογραφίες, πλαστικό, διαστάσεις  μεταβλητές, 2019

Το εικαστικό έργο της Δήμητρας διαπραγματεύεται τις απωθημένες και καταπιεσμένες εκφάνσεις του υποσυνείδητου, που σύμφωνα με τη Γιουγκιανή θεωρεία, θεωρία ταυτίζονται με τη σκιά του ατόμου. Αυτές οι αποκρουστικές και σκοτεινές εσωτερικές αντί-μορφές μεταμορφώνονται σε σκιές του σώματός της και παρουσιάζονται με τη χρήση του φωτογραφικού πορτρέτου σε σειριακά τοποθετημένα κυβοειδή κελύφη διαφόρων μεγεθών και κλίμακας.

Οι βασανιστικές σκέψεις των μικρών ωρών, που κρατάμε εγκλωβισμένες και αθέατες στον πραγματικό κόσμο, αποκτούν στο έργο της υπόσταση, υλικότητα, διαφάνεια, εγγύτητα. Συγκροτείται και συγκρατείται ένας νέος διαυγής κόσμος, ο οποίος προστατεύεται και φυλάσσεται θρησκευτικά σαν ένα θησαύρισμα πολυτίμων αναμνήσεων. Η ολοκλήρωση προϋποθέτει τη συνολική εσωτερική αναγνώριση.

Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αποκάλυψης με προορισμό τη συμφιλίωση και την ειρήνευση με τις ενδόμυχες εγκιβωτισμένες σκιασμένες πλευρές της ύπαρξης.

 

Κείμενο: Βασιλική Σπυρέλλη


Dimitra Konstantinidi

Shadow dedication

Plexiglas, photographies, plastic, variable dimensions, 2019

Dimitra’s visual work treats the repressed and oppressed appearances of the unconscious, which according to the Youngean theory, identify with the shadow of the individual. These repulsive and dark inner anti-forms are transformed into shadows of  her body and are presented through the use of the photographic portrait in serially mounted cuboid shells of various sizes and scales.

The torturing thoughts during the short hours, which we keep trapped and invisible from the real world, acquire substance, transparency and proximity in her work. A new transparent world is being formed and held together, which is protected and guarded in a religious way like a treasure of valuable memories. The completion presupposes the total inner recognition.

A voyage of self-knowledge and revelation whose destination is the reconciliation and the peace with the intimate boxed shaded aspects of the existence.

Text: Vasiliki Spyrelli