Δήμητρα Παπαδάκη | Dimitra Papadaki • Stractural Disociation

Δήμητρα Παπαδάκη

Stractural Disociation

Mεικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές, 2019

Η σκιά μπορεί να κρύβει αυτό που πραγματικά είναι το αντικείμενο αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να είναι και η εικόνα που προβάλλει ο καθένας μας προς τα έξω. Έτσι και εδώ, τα υποκείμενα φανερά κακοποιημένα αποσυνδέονται ακόμα και από την σκιά τους, δεν τους ανήκει. Η σκιά τότε δίνει μια νέα εκδοχή του εαυτού, κρύβοντας τα τραύματα και την αλήθεια του, μια οφθαλμαπάτη του φωτός. Το φως δείχνει την αλήθεια, αλλά η σκιά τοποθετημένη μέσα σε ευτελείς κορνίζες σκηνοθετεί μια πλασματική εικόνα, ενταγμένη σε έναν  πραγματικό κόσμο. Η αλήθεια, όπως και το φως, δεν κορνιζάρονται, στέκει όμως εκεί, φανερώνοντας τα σημάδια του τραύματος.

Κείμενο: Ελένη Κούβαρη


Dimitra Papadaki

Stractural Disociation

Mixed technique, variable dimensions, 2019

The shadow can hide what the object really is, but at the same time it can be the image that each of us projects to the outside. So here too, the subjects are obviously abused and disconnected even from their shadow which therefore, does not belong to them. The shadow then, gives a new version of itself, hiding its wounds and truth, an optical illusion of light. The light shows the truth, but the shadow placed in cheap frames, directs a fictional image, integrated into a real world. The truth, just like light, is not framed but stands there, revealing the signs of trauma.

Text: Eleni Kouvari