Δήμητρα Τερζή | Demetra Terzi • Λίγο ακόμα | once more

Βίντεο | Video, 00:04:58, 2021

Mουσική: Γιάννης Ευαγγελίου, λήψεις: Μαριάνθη Ευτυχίου

Music: Giannis Eleftheriou, recordings: Marianthi Eftixiou

Mε το “λίγο-ακόμα” εννοώ το χώρο της σκέψης και της ανάμνησης στον οποίο κινείται το εγώ. Επιχειρώ να απεικονίσω τον τρόπο που τα γεγονότα μετουσιώνονται σε αναμνήσεις, που αλλοιώνονται μέσω της συνεχούς τους επανάληψης στο χώρο της σκέψης.

By “once more” I mean the space of thought and memory, where the “I” is moving. I try to visualize the way events are transforming into memories, deforming themselves by continuous repetition in the mind.