Δώρα Παπασπυροπούλου | Dora Papaspyropoulou • Άτιτλο | Untitled

Το κρεβάτι, το άλλοτε ασφαλές πεδίο ανάπαυσης, στις συνθήκες εγκλεισμού-καραντίνας  μετατρέπεται σε επικίνδυνη παγίδα, δημιουργώντας μια κατάσταση που απουσιάζουν οι συνειδητές ενέργειες και το πρωινό ξύπνημα δεν είναι πια μια ακούσια συνήθεια του σώματος αλλά μια προσπάθεια εκούσιας δραπέτευσης από αυτή.

The bed, the once safe haven, turns into a dangerous trap in quarantine times that creates a state of mind where conscious acts are absent and waking up in the morning is no longer a body’s involuntary habit but an attempt to willingly escape from it.