Έλενα Αναγνωστάκη | Elena Anagnostaki • Αμφισημία | Ambiguity

Βίντεο και ηχητική σύνθεση | Video and sound composition, 00:06:10, 2020

Βλέπουμε έναν εσωτερικό χώρο όπου φτάνει το φως μέσα από τις σκιές.
Μία πραγματολογική ανάλυση του φαινομένου. Το φως και η σκιά κολλάει σαν ταπετσαρία πάνω στα επίπεδα προοπτικής, δημιουργώντας εικόνες αμφίσημες και αινιγματικές. Η αργή ταχύτητα γίνεται εκφραστικό στοιχείο. Δημιουργείται διαστολή στο χρόνο, μία άχρονη κατάσταση.

We see an interior space where light reaches through the shadows. A factual analysis of the phenomenon. Light and shadow sticks like a wallpaper on the levels of perspective, creating ambiguous and enigmatic images. Slow speed becomes an expressive element.
An expansion in time is created, a timeless state.