Ευδοκία Σαγρή | Evdokia Sagri • Σκιαί Ερριμμέναι | Cast Shadows

Ευδοκία Σαγρή

Σκιαί Ερριμμέναι

Φωτιστικά σποτ, κλαδί  τριανταφυλλιάς, ριζόχαρτο διαστάσεις μεταβλητές, 2019

Η σκιά είναι ταυτόχρονα κάτι το άυλο αλλά είναι σε άμεση συνάρτηση με το υλικό , μπορεί να έχει χρώμα ακόμα και όγκο, είναι εύπλαστη στην ουσία της και πολυδιάστατη. Ανακαλύπτεις ότι μπορεί να είναι ένα εργαλείο εν τέλει, που μέσα από αυτή σου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξεις και άλλους διαύλους επικοινωνίας με το έργο.

Το σημείο στο οποίο εστιάζει το έργο είναι η ίδια η σκιά και η δυνατότητα που έχει να μεταμορφώνει το αντικείμενο, αναδεικνύοντας  κατ’ αυτόν τον τρόπο ποικίλες πλευρές του. Το αντικείμενο αποκτά μέσα από το φως πλευρές που αναδεικνύονται και πλευρές που κρύβονται. Μέσα από την οπτική αλλοίωση, που είναι παράγωγο αυτής της σχέσης μεταξύ φωτός και σκιάς, ανοίγει μια νέα δίοδος ανακάλυψης, εκ νέου, αυτού του αντικειμένου.

Κείμενο: Ελένη Κούβαρη


Evdokia Sagri

Cast Shadows

Spotlights, rose branch, rice paper variable dimensions, 2019

The shadow is something intangible but it is directly related to the material. It can have color and even volume, it is inherently malleable and multidimensional. You discover that it can eventually be a tool, which gives you the opportunity to open other channels of communication in the project.

The focal point of the work is the shadow itself and its ability to transform the object, thus highlighting its various aspects. The object, through the light, acquires aspects that stand out and sides that are hidden. Through visual alteration, which is a derivative of this relationship between light and shadow, a new path of discovery of this object, opens up.

Text: Eleni Kouvari