Κατερίνα Περέλλη | Katerina Perelli • Νερό | Water

2019

Ακολουθώντας την ύλη, τη ρευστότητα και την τυχαιότητά της, προσπαθώ να αποτυπώσω το φευγαλέο, το εφήμερο· έναν κόσμο ασταθή σε μια στιγμιαία αναλαμπή.

Following the matter, with its fluidity and randomness, I try to capture the fleeting, the ephemeral; an unstable world in a momentary flash.