Λάμπρος Κορδολαίμης | Labros Kordolemis • Alice Unleashed

Χρώμα, ήχος | Sound, color, 00:06:44, 2021

During the lockdown, Alice’s psychological downfall leads to the release of her fury at everyone standing in her way