Λευτέρης Κοντοπόδης | Lefteris Kontopodis • Room

Eικαστική εγκατάσταση, ROOM, έτοιμα αντικείμενα και ηλεκτρονική εγκατάσταση αυτοματισμού με χρήσηArduino | Iinstallation, ROOM, readymade and electronic installation using Arduino platform, dimensions 500 x 300 x 320 cm, 2021