Μαγδαληνή Τσεμπέρη | Magdalini Tsemperi • Λείψανα 2 | Relics 2

Η προσπάθεια επανοικειοποίησης ενός εγκαταλελειμμένου κήπου, φέρνει στην επιφάνεια ένα ξεχωριστό οικοσύστημα. Η εκρίζωση της αυτοφυούς βλάστησης αποκαλύπτει θραύσματα μιας άλλης ζωής που για χρόνια συνυπήρχαν, ρίζωναν και διαβρώνονταν στο ίδιο έδαφος, συστήνοντας μια μορφή αστικής βιοποικιλότητας.

Trying to reclaim an abandoned garden brings to the surface a distinct ecosystem. The eradication of wild vegetation reveals fragments of another life that for years coexisted, took root and eroded in the same soil, forming a form of urban biodiversity