Ναταλία Μάντζαρη | Natalia Mantzari • Ο Χορός της Σκιάς | The Dance of the Shadow

Ναταλία Μάντζαρη

Ο Χορός της Σκιάς

Mεικτή τεχνική, 70 Χ 100 εκ., 2019

Η ερμηνεία της σκιάς είναι πολύπλευρη, πρωτίστως όμως είναι ο τρόπος που αποτυπώνεται το σώμα μέσω αυτής. Η κίνηση του σώματος, η χορευτική φιγούρα, δίνει στο σώμα την αίσθηση της κίνησης και με αυτό τον τρόπο δίνεται μια διαφορετική υπόσταση στο ίχνος που αφήνει. Η σκιά θα μπορούσε να είναι η ψυχή και η πνευματικότητα που φέρει το σώμα, καθώς ύλη και πνεύμα συνδέονται μέσα από αυτό τον χορό της ίδιας της σκιάς.

Κείμενο: Ελένη Κούβαρη

Natalia Mantzari

The Dance of the Shadow

Mixed technique, 70 X 100 cm, 2019

The interpretation of the shadow is multilateral, but above all it is the way the body is captured through it. The movement of the body, the dancing figure, gives the body the feeling of movement and in this way, a different being is given to the trace that it leaves. The shadow could be the soul and the spirituality that the body carries, as matter and spirit are connected through this dance of the shadow itself.

Text: Eleni Kouvari