Σοφία Δαμαλά | Sofia Damala • Τόποι διαφυγής | Escape spaces

Bίντεο-κολλάζ | Video Collage, 00:01:11, 2021

Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε από ενοποίηση διαφορετικών λήψεων σε μη-τόπους, σημεία μετακίνησης σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιχειρώ να δημιουργήσω νέους εικονικούς χώρους, με στοιχεία παράδοξα που παραπέμπουν σε φαντασιακές καταστάσεις. Ήθελα να καταδείξω την προσωπική μου ανάγκη για διαφυγή (εξού και ο τίτλος).

This video was created by combining different shots in non-places, transit points on public transportation. I try to create new virtual spaces, with paradoxical elements that refer to imaginary situations. I wanted to indicate my personal need to escape (hence the title).