Σταύρος Πανέρας | Stavros Paneras • Confess Intelligence Artificial (C.I.A.)

2020

Το έργο αφορά έναν υπαίθριο αρχιτεκτονικό χώρο θρησκευτικής σημασίας (παρόμοιο με ένα παρεκκλήσι) με την αποκλειστική χρήση της διαδικασίας της εξομολόγησης. Αυτή η επικοινωνία γίνεται διαδραστικά μεταξύ επισκεπτών-πιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία έχει αντικαταστήσει τον ιερέα-εξομολογητή.

Σε αυτήν τη μελλοντική κοινωνία, η απόθεση των αμαρτιών από τους πιστούς ακολουθεί τις απαιτήσεις θρησκευτικού τύπου, αλλά όχι με την παραδοσιακή έννοια. Από αυτή τη στιγμή η «νέα θρησκεία» είναι η ίδια η τεχνολογία και οι αμαρτίες στρέφονται ενάντια στην πίστη σε αυτήν. Η Τ.Ν. είναι πανταχού παρούσα και το επιτίμιο για τους πιστούς αμαρτωλούς είναι ο αποκλεισμός και η αδυναμία πρόσβασης σε τεχνολογικά συστήματα, κοινωνικά μέσα και συσκευές.

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να προσδιοριστεί εάν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη στην απόθεση των πιο κρυφών σκέψεων και ενεργειών μας στη βάση δεδομένων μιας Τ.Ν. και από την άλλη, εάν μπορεί να υπάρχει Τ.Ν. τόσο σοφή, που να μπορεί να δείξει κατανόηση στις ανθρώπινες αδυναμίες, να μας συμβουλεύει, να μας συμπονεί και να μας παρακινεί να γίνουμε καλύτεροι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

The project concerns an open-air architectural space of religious significance (similar to a chapel) with the exclusive use of the process of confession. This communication takes place interactively between visitors-believers and A.I. which has taken the place of the priest-confessor.

In this future society, the deposition of sins by the faithful follows religious-type requirements, but not in the traditional sense. At this time the ”new religion” is Technology itself and sins turn against the faith in it. The A.I. is ubiquitous and the forfeit for unbelieving sinners is the exclusion and inability to access technological systems, social media and devices.

The purpose of this project is to determine whether there can be confidence in the deposition of our most hidden thoughts and actions in the database of an A.I. and on the other hand if there can be an A.I. so wise, that can show understanding in human weaknesses, to advise, sympathize and motivating us to become better HUMANS.