Στράτης Σταματάκος | Stratis Stamatakos • Ασφυξία | Suffocation

2021

Μια προσπάθεια απόδρασης μέσα από έναν εσωτερικό χώρο δίχως τοίχους. Η επιπεδότητα και οι τρεις διαστάσεις συναντούν τις έννοιες του εσωτερικού και εξωτερικού. Μια διαφορετική οπτική της ανατομίας του χοίρου το σώμα του οποίου χρησιμεύει ως χάρτης σε αυτή την αναζήτηση διαφυγής.

An attempt to escape from an interior without walls. Flatness and three-dimensionality meet the concepts of inside and outside. A different view of the anatomy of the pig, whose body serves as a map in this search for a way out.