Ειρήνη Κυριακίδου | Eirini Kyriakidou • ΣΚΙΑ : Ζωή και θάνατος | SHADOW: Life and Death

Ειρήνη Κυριακίδου

ΣΚΙΑ : Ζωή και θάνατος

Ακτινογραφίες, φως, πλεξιγκλάς

Το φως διαπερνά ένα πρόσωπο κατασκευασμένο από ακτινογραφίες και πίσω του σχηματίζεται η σκιά του. Η πορεία του φωτός που καταλήγει σε σκιά, είναι μια ατέρμονη διαδικασία, που μας παραπέμπει στην πορεία της ζωής προς τον θάνατο. Το φως, ως ζωή και η σκιά, ως ψυχή που ακολουθεί τον άνθρωπο σε μια διαδρομή που καταλήγει στη σκιά, ως τον θάνατο του σώματος και στο φως, ως ζωντανή ψυχή. Αυτή η διαδρομή είναι η κοινή μοίρα των ανθρώπων. Το φως, όπως κυλά ο χρόνος, αφήνει τα σημάδια του, δημιουργώντας σκιές στα πρόσωπα των ανθρώπων, εκφράζοντας τις εμπειρίες που αποκτά κανείς στο πέρας της ζωής του. Οι σκιές που σχηματίζονται από τις ακτινογραφίες πάνω στο πρόσωπο , προβάλλουν τις διαδρομές που έκανε το φως κατά την μετάβαση του ανθρώπου προς την ωριμότητα.

Κείμενο: Αγγελική Μπάρα


Eirini Kyriakidou

SHADOW: Life and Death

X rays- radiograms, light, plexiglas

The light penetrates a face, made by radiograms and its shadow is depicted on the surface behind. The route of the light which ends  as a shadow, is an endless procedure, which refers to the course of life towards death. The light as life and shadow; and as soul that follows the human during a route that ends to the shadow, as the death of a body that ends up to the light, like a living soul. This course is the humans’ common fate. The light, as time goes by, leaves its signs, creating shadows in the face of the humans expressing their experiences that they obtained during their life. The shadows, which are formed by the radiograms, project the routes that the light passed through, at the transition into maturity.

Text: Angeliki Bara